الهی گاهی نگاهی

مادر بدی هستم که سعی داره خوب بشه!😔
1